Често Задавани Въпроси

1.    Какво събитие е Art Airport Challenge?

Art Airport Challenge е национален конкурс за изготвяне на художествено оформление на реновирана сграда от територията на летище Варна. Инициативата има за цел да насърчи автори работещи в сферата на Graffiti / Street Art, които живеят и творят на територията на България, като предлага възможност за реализиране на авторски проект, вдъхновен от новата визия на компанията – „Да оставим летището в сърцето на всеки пътник“.

 

2.    Кой инициира Art Airport Challenge?

Възложител и организатор на конкурс Art Airport Challenge е „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД в партньорство с художествен консултант Николай Божинов | SUNSHINERS.

 

3.    Какви са целите на Art Airport Challenge?

Конкурсът се провежда с цел да насърчи автори работещи в сферата на Graffiti / Street Art, които живеят и творят на територията на България, като предлага възможност за реализиране на авторски проект, вдъхновен от новата визия на компанията – „Да оставим летището в сърцето на всеки пътник“.

Конкурсът предоставя творческа платформа, където утвърдени художници биха могли да изложат свое авторско произведение в публичното пространство на летище Варна пред широка и разнообразна аудитория.  

Организаторите на Art Airport Challenge вярват, че с преобразяването на сградата*, територията на летището се сдобива със завършеното произведение на изкуството, което ще приобщи публики от различни култури  и възрастови групи.

Art Airport Challenge  е част от новата визия на Фрапорт България, която се стреми да отразява, комуникира и олицетворява универсалните ценности, мисия, визия и цели  на компанията.

Програмата на конкурса е съобразена и изготвена с цел оптимизиране на връзки с обществеността. Всички събития търсят обратна връзка с широката и профилираната аудитория.

*Избраната сграда е проектирана 1972 г. и строена до 1977 година. Тя представлява двуетажна, масивна сграда изпълнена по смесен начин – монолитно и със сглобяеми стоманобетонови елементи. От северната страна е пристроена метална товарна рампа с навес над нея, като е той изпълнен от метална конструкция и е покрит с „лт” ламарина.(линк към страница документи на уеб страницата на Конкурса)

 

4.    Каква е продължителността на конкурса?

Конкурсът ще се проведе в периода от 07.12.2017 г. до 09.05.2018 г.

 

5.    Кой може да участва?

С цел оптимална реализация на проекта, организаторите отварят конкурса към утвърдени автори в сферата на Graffiti / Street Art с установени практики в едромащабни художествени проекти, работещи с дълготрайни и устойчиви материали, гарантиращи качествено изпълнение.

 

6.    Колко етапа има конкурсът? Кои са те?

Art Airport Challenge 2018 преминава в 2 етапа.

Етап №1:

В периода 7 - 22 декември, авторите участници подават своя кандидатура, според която ще бъдат оценявани. Кандидатурата трябва да съдържа портфолио с цифрови изображения на реализирани техни произведения и кратка творческа биография

В периода между 22 декември и 14 януари, журито разглежда представителна папка на всеки участник, която съдържа минимум 5 изображения на произведения, създадени в рамките на 2012 г. и 2017 г., съпътствани с кратка биография на авторите или творческите екипи. Всеки член от журито гласува, като сформира своята оценка според обявените критерии. Излъчват се пет автори, събрали най-голям брой точки, като те биват поканени да изготвят визуален проект за изрисуване на стените на една от сградите намираща се на територията на летище Варна.

Етап №2

В периода 16 януари и 12 февруари, избраните 5 художници/художествени колективи подават своята кандидатура, която съдържа техен авторски проект, изготвен специално за площта предоставена от летище Варна, придружена със заглавие или кратка концепция за предложената идея, предпочитаните видове и количества материали за изпълнение.

Вторият етап в периода между 12 - 27 февруари има за цел да излъчи един от избраните пет проекта за финалист. Всеки член на журито присъства лично в рамките на един работен ден, в който представя и обсъжда своята оценка. Авторът събрал най-голям брой точки получава право да реализира проекта си, парична награда, необходимите материали за изпълнение на заданието, техническо съдействие, както и сума за настаняване и покриване на пътните разходи.

 

7.     Какви са критериите за оценка?

В Етап №1, критериите за оценка на портфолио са следните:

  • СНИМКОВ МАТЕРИАЛ – предходни реализирани проекти, теми на работа, технически умения, едромащабни реализации;
  • ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ – национални и международни участия в събития, поощрения в сферата на изкуствата, организационни практики, библиография и други;
  • АВТОРСКИ ПОЧЕРК – стилова  идентичност.

Всеки критерий получава оценка (от 1 до 5) основани на:
1 – Несъответстващ за формата
2 – Съответстващ 
3 – Добър
4 – Много добър
5 – Отличен

В Етап №2, критериите за оценка на портфолиата са следните:

  • ТЕМАТИКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО – послание и смислова интерпретация на предложения проект;* 
  • СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАОБИКАЛЯЩАТА СРЕДА – цветови подход, взаимовръзки с морфологията на сградата, работа с обема на зданието, осмисляне на визуалната среда, сгради, строителни конструкции, паркови / тревни площи, пътни ленти;
  • АВТОРСКИ ПОЧЕРК – стилова идентичност;
  • ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ – въздействащо използване и съчетаване на материали, техники и обеми, умения на кандидата при работа с пространствено обособена насоченост, мащаб, пропорции, визуално въздействие. 

Всеки критерий получава оценка (от 1 до 5) основани на:
 1 - Под очакваниятa
 2 - Отговаря на очакванията с някои забележки
 3 - Отговаря на очакванията
 4 - Напълно отговаря на очакванията
 5 - Надминава очакванията
*Организаторите на Конкурс Art Airport Challenge, заявяват, че произведения съдържащи рекламни или нецензурни изображения, подбуждащи расови предразсъдъци, изобразяващи политически убеждения и всякакви форми на дискриминация, няма да бъдат разглеждани и оценявани.

 

8.    Какви са наградите?

Етап №1:

  • 5 награди по 1000 лв. –  хонорар за изготвяне на визуално предложение от излъчените 5 автори 
  • 1 от 1000 лв. – награда „Гласът на публиката“, хонорар за изготвяне на визуално предложение 

 

Етап №2:

  • 1 награда от 8500 лв.  –  хонорар за изпълнение на проекта финалист (сумата включва разходи по настаняване и пътни)

 

9.    Кои са на панела на журито?

Журито на Art Airport Challenge включва следните представители: а именно: Управителния съвет на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, Десислава Станева, Куратор в сферата на Graffiti / Street Art и Ирина Томова – Erka, Aвтор в сферата на Graffiti / Street Art.

 

10.  Как стои въпроса с авторските права?

Етап №1:

С изпращане на необходимите документи под Етап №1, всички поканени автори се съгласяват с условията на Конкурса, както и с публикуването на техните имена и снимков материал от предоставеното портфолио. Използването на тези материали от страна на организаторите ще се състои единствено с некомерсиална цел, като се упоменава името на Автора и включва следните права: показване на произведенията или части от тях върху всякакви електронни носители на данни или електронни медии, уебсайтове, социални мрежи; всякакъв вид електронно публично разпространение; разпространение на тези медийни продукти сред неограничен брой лица, както и предоставяне на тези материали на частни и обществени медии, само и единствено с цел популяризиране на Конкурса и творчеството на участниците.
Трети лица нямат никакви права върху визуалните материали. Трети лица могат да разпространяват медийни продукти, представящи визуалните материали единствено след предварително писмено съгласие от страна на Автора и „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.

Етап №2:

Всички идейни проекти трябва да бъдат специално и единствено създадени от участниците за целите на Конкурса. Всички представени художествени оформления са интелектуална собственост на техните Автори по Закона за авторско право. Участниците в Конкурса поемат отговорност в случай, че трети лица проявят претенции за авторски права относно изпратените проекто-предложения.
 „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, като поръчващ изготвянето на проекта по  този Конкурс, придобива изключително прехвърлимо право за използване на произведенията на селектираните 5 автори, без ограничения във времето по Закона за авторското право, срещу което Авторите ще получат възнаграждение, съставляващо наградата за участие в този Конкурс. Използването на произведенията, като се упоменава името на Автора, включва следните права: възпроизвеждане, разпространение и показване на произведенията или части от тях върху всякакви носители на данни или медия, цифрови или аналогови: каталози, проспекти, телевизионни екрани, прожекционни екрани, всякакви други промоционални материали, както и в печатни и електронни медии, уебсайтове, социални мрежи; всякакъв вид публично разпространение; разпространение на тези медийни продукти сред неограничен брой лица. Трети лица нямат никакви права върху произведенията/постпродуктите. Трети лица могат да разпространяват медийни продукти представящи произведенията/рисунките единствено след предварително писмено съгласие от страна на Автора и „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. Поръчващият има право да използва произведението без разрешение на Автора за целта, за която то е било поръчано.